Περιγραφή Έργου

Περιγραφή Έργου

Ανταποκρινόμενο στην ταυτότητα της πρόσκλησης της δράσης των Επενδυτικών Σχεδίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το έργο RECREATE (Ανάπτυξη Οικοσυστήματος για τη Βελτίωση της Απόδοσης Δημοσίων Συγκοινωνιών – smaRt ECosystem foR improvEment of public trAnsporT pErformance), επιδιώκει τη δημιουργία μιας κοιτίδας σύμπραξης επιχειρηματικών, ερευνητικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων γύρω από την αναπτυσσόμενη αγορά της «ευφυούς μετακίνησης» στις Δ.Σ., με γνώμονα την τελική μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και την οικονομία της γνώσης.

Παράλληλα, μέσα από την ενθυλάκωση του επιχειρηματικού δυναμικού και της ερευνητικής αριστείας, ικανοποιεί την Εθνική και Διαπεριφερειακή επιταγή της έξυπνης εξειδίκευσης (στρατηγική RIS3), δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας και εν γένει συμμετέχει ενεργά στο στόχο ανάτασης της Ελληνικής οικονομίας.

Κεντρική ιδέα της προσέγγισης αποτελεί η δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου και αυτοματοποιημένου οικοσυστήματος εφαρμογών υψηλού επιπέδου τεχνολογικής ωριμότητας (TRL6), το οποίο θα αναπτυχθεί με κέντρο αναφοράς το σύστημα λεωφορείων Δ.Σ..

Αξιοποιώντας λοιπόν καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές υψηλής στάθμης, αλλά και επιχειρησιακά εργαλεία αιχμής, το έργο RECREATE επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δυναμικό οικοσύστημα:

  • Αυτοματοποιημένης καταγραφής σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων λειτουργίας και απόδοσης Δ.Σ.,
  • Ανάπτυξης και υπολογισμού δεικτών παρακολούθησης εσωτερικής και εξωτερικής παραγωγικότητας φορέων Δ.Σ.,
  • Ανάδρασης πληροφοριών με και από τον τελικό χρήστη, υφιστάμενο ή δυνητικό,
  • Αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τρίπτυχο φορείς – χρήστες – κοινωνία,
  • Διερεύνησης του βέλτιστου οικονομικού και επιχειρηματικού μοντέλου αξιοποίησης της επένδυσης.

Παρόλο την έμφαση στην ευφυή αυτοματοποίηση, το έργο RECREATE στοχεύει να επαναφέρει στον κεντρικό Σχεδιασμό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, θεωρώντας τον πολίτη (χρήστη Δ.Σ. ή μη) τον βασικό καταλύτη στην άσκηση Συγκοινωνιακής Πολιτικής μέσω της λεπτομερειακής ιχνηλάτησης των αναγκών και προτεραιοτήτων του.

Δομική μονάδα τεχνολογικής αναφοράς, είναι το οικοσύστημα ευφυούς συνδεσιμότητας i-RECREATE, το οποίο στοχεύει στην αυτόματη συλλογή, ανάλυση και παροχή της πρωτογενούς και δευτερογενούς πληροφορίας του έργου, στο τρίπτυχο φορείς – χρήστες – κοινωνία

Παράλληλα, μέσα από την ενθυλάκωση του επιχειρηματικού δυναμικού και της ερευνητικής αριστείας, ικανοποιεί την Εθνική και Διαπεριφερειακή επιταγή της έξυπνης εξειδίκευσης (στρατηγική RIS3), δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας και εν γένει συμμετέχει ενεργά στο στόχο ανάτασης της Ελληνικής οικονομίας.

Κεντρική ιδέα της προσέγγισης αποτελεί η δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου και αυτοματοποιημένου οικοσυστήματος εφαρμογών υψηλού επιπέδου τεχνολογικής ωριμότητας (TRL6), το οποίο θα αναπτυχθεί με κέντρο αναφοράς το σύστημα λεωφορείων Δ.Σ..

Χρονοδιάγραμμα

ΔΕ 1.1
8/1/2022 - 8/6/2022
Προσδιορισμός Αναγκών Χρήστη και Φορέων ΔΣ

Χρήστες: - Δείκτες ποιότητας εξυπηρέτησης - Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των δεικτών ποιότητας με εστίαση στο φαινόμενο του συνωστισμού και τη διάρκεια αναμονής στη στάση και στο λεωφορείο, αξία πληροφόρησης, παιχνιδοποίηση κ.λπ. Λειτουργία: -Ποιότητα εξυπηρέτησης ΟΣΕΘ - Συνέργεια με τον ΟΣΕΘ
Φορέας: - Δείκτες για τις επιδόσεις, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του φορέα - Στοιχεία για τον στόλο (τύπος του λεωφορείου-τεχνικά χαρακτηριστικά/συμβατότητες), το προσωπικό, τα οχηματοχιλιόμετρα, τις οχηματοώρες, την επιβατική κίνηση, την ικανοποίηση του επιβατικού κοινού
- Περιγραφή των τρόπων υπολογισμού της επιβατικής κίνησης (βάσει της βιβλιογραφίας και με βάση την υφιστάμενη πρακτική του ΚΤΕΛ). - Πληροφόρηση (τεχνικά χαρακτηριστικά)
Συλλογή των χαρακτηριστικών των οχημάτων ανά γραμμή και συγκέντρωση δεδομένων για τα δρομολόγια, τη διάρκεια μετακίνησης και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται

ΔΕ 1.2
8/2/2022 - 8/7/2022
Αρχιτεκτονική Οικοσυστήματος

Ροές δεδομένων, Υπολογιστικά συστήματα, Διαχειριστές, Επικοινωνία συστημάτων και μετάδοσης πληροφοριών, API, User stories, Βάσεις δεδομένων και αποθήκευσης, Τεχνολογίες υλικού και λογισμικού (συλλογή και διαμοιρασμός δεδομένων από GPS), Ασφάλεια συστήματος

ΔΕ 1.3
8/4/2022 - 8/9/2022
Ανάπτυξη απαιτούμενου λογισμικού

Ανάπτυξη δύο εφαρμογών: - dashboard για το ΚΤΕΛ (θα δίνει δείκτες ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε πραγματικό χρόνο), - εφαρμογή για χρήστες (θα δίνει πληροφόρηση για τις συνθήκες πλήρωσης σε πραγματικό χρόνο, διάρκεια αναμονής στη στάση)

ΔΕ 1.4
8/4/2022 - 8/9/2022
Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας της Επένδυσης

Περιγραφή της επένδυσης

ΔΕ 1.5
8/4/2022 - 8/9/2022
Έρευνα Αγοράς, Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Έρευνα αγοράς για εξοπλισμό με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα δώσει το ΚΤΕΛ και των τεχνολογικών απαιτήσεων των εφαρμογών (π.χ. ύψος πόρτας) αλλά και τον προσδιορισμό από το ΕΣΤ των αναγκαίων δεδομένων καταμέτρησης (πλήθος επιβιβάσεων, αποβιβάσεων, αντιστοίχιση σε κάθε στάση, χρονική διάρκεια ανοίγματος κάθε πόρτας)

ΔΕ 2.1
8/6/2022 - 8/11/2022
Διασύνδεση συστατικών Οικοσυστήματος

Διασύνδεση όλων των συστατικών του οικοσυστήματος i-RECREATE

ΔΕ 2.2
8/5/2023 - 8/10/2023
Λειτουργία Οικοσυστήματος

Πιλοτική και πλήρη λειτουργία του i-RECREATE

ΔΕ 2.3
8/10/2023 - 8/3/2023
Εφαρμογή και Επικύρωση αλγορίθμων ερμηνείας και πρόβλεψης

Λήψη, μελέτη και ανάλυση των δεδομένων με στόχο την εξαγωγή ενός συστήματος δεικτών ποιότητας και την ερμηνεία και πρόβλεψη μεγεθών όπως η εμπορική ταχύτητα, ο χρόνος παραμονής στη στάση (συνδυασμός με τα χαρακτηριστικά της στάσης)

ΔΕ 2.4
8/5/2023 - 8/10/2023
Σύστημα Δεικτών Επιδόσεων και Προσφερόμενης Ποιότητας ΔΣ

Σύγκριση εκτιμώμενης επιβατικής κίνησης με την πραγματική και υπολογισμός της εισιτηριοδιαφυγής, καθώς και άλλων δεικτών όπως τα επιβατοχιλιόμετρα

ΔΕ 2.5
8/5/2023 - 8/10/2023
Δράσεις δημοσιότητας και ενθάρρυνσης χρήσης ΔΣ

Σχέδια και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας
Σχέδια και υλοποίηση δράσεων παιχνιδοποίησης για την ενθάρρυνση της χρήσης των ΔΣ
Υπογραφή Μνημονίου

ΔΕ 3.1
8/5/2023 - 8/10/2023
Τεχνική και Οικονομική Αξιολόγηση Συστήματος
ΔΕ 3.2
8/5/2023 - 8/10/2023
Πλάνο Επιχειρηματικής Εκμετάλλευσης
ΔΕ 3.3
8/5/2023 - 8/10/2023
Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
elEL