Παραδοτέα

# ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Δόμηση Οικοσυστήματος
Π.Ε. 1.1
► Ανάλυση Αναγκών και Δυνατοτήτων
Π.Ε. 1.2
► Ανάπτυξη Ευφυούς Συνδεσιμότητας
Π.Ε. 1.3
► Σκοπιμότητας Επένδυσης
Π.Ε. 1.4
► Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού
Λειτουργία Οικοσυστήματος
Π.Ε. 2.1
► Διασύνδεση και Λειτουργία Οικοσυστήματος
Π.Ε. 2.2
► Αλγόριθμοι και Δείκτες Οικοσυστήματος
Π.Ε. 2.3
► Δράσεις Αύξησης Μεριδίου Δ.Σ.
Π.Ε. 2.4
► Δράσεις Αύξησης Μεριδίου Δ.Σ.
○ Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
Π.Ε. 3.1
► Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
elEL