Εναρκτήρια Συνάντηση Εταίρων

Στις 24 Νοεμβρίου του 2021 εκπρόσωποι από την Ομάδα της COSNORTIS GEOSPATIAL και του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής Α.Π.Θ. πραγματοποίησαν την εναρκτήρια συνάντηση του έργου στα γραφεία της πρώτης ώστε να παρουσιαστούν οι στόχοι, τα αναμενόμενα και επιθυμητά αποτελέσματα που τέθηκαν και να οριστούν οι αρμοδιότητες των συμμετεχόντων εντός του χρονοδιαγράμματος του έργου και βάσει ενοτήτων εργασίας.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια αναλυτική περιγραφή του έργου παρουσιάζοντας την κεντρική ιδέα, την περιοχή αναφοράς αλλά και τα τεχνολογικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν ώστε  να επιτευχθούν καινοτόμες υπηρεσίες τόσο για τους Φορείς όσο και τους Χρήστες των Δ.Σ.

Στην συνέχεια, συζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά του Οικοσυστήματος ευφυούς συνδεσιμότητας που θα υλοποιηθεί, τα δεδομένα εισόδου που θα τροφοδοτούν το σύστημα, οι μέθοδοι ανάλυσης κι επεξεργασίας αυτών καθώς και ο καλύτερος δυνατός τρόπος αξιοποίησής τους.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε επίσης στα παραδοτέα πακέτα εργασίας με ανάλυση των επιμέρους δράσεων εργασίας στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που ορίστηκε.

Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στην οργανωτική δομή του έργου αποσαφηνίζοντας τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εκάστοτε ομάδων (Διαχείρισης & Εκτέλεσης) καθώς και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Έργου.

Σημαντικό κεφάλαιο της συζήτησης αποτέλεσε η επικοινωνία και η δημοσιότητα του έργου διευκρινίζοντας τις ενέργειες, τα μέσα και τα εργαλεία προβολής που θα χρησιμοποιηθούν.

Τέλος, ορίστηκαν οι επόμενες απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή του έργου μέχρι την επόμενη κομβική συνάντηση. 

Φωτογραφίες

elEL