Αποτελέσματα

Τεχνολογικά

Ενθυλάκωση οντοτήτων που σχετίζονται με τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό, με Δ.Σ. και την ανωνυμοποιημένη ιχνηλάτηση μετακινήσεων την εξόρυξη γνώσης από μεγάλα δεδομένα μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογικών επιτευγμάτων που άπτονται της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως είναι η αυτό-εκπαίδευση Μηχανών (Machine Learning), η επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) και η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)

Επιχειρηματικά

Προσέλκυση νέων χρηστών Δ.Σ. διευρύνοντας το οικονομικό αποτύπωμα (π.χ. αύξηση του μεριδίου μετακίνησης) και τις επιχειρηματικές οντότητες που δραστηριοποιούνται και επηρεάζονται από το μεταφορικό έργο των Δ.Σ.

Οικονομικά

Βέλτιστη κατανομή πόρων έναντι παραγωγής μεταφορικού έργου μέσω σημαντικών οικονομιών κλίμακας τόσο από πλευράς του παρόχου Δ.Σ. όσο και από πλευράς της ευρύτερης κοινωνίας από την μείωση της αλόγιστης χρήσης ανταγωνιστικών του λεωφορείου μέσων, όπως Ι.Χ. αυτοκινήτων και των αρνητικών οικονομιών που τα συνοδεύουν

resultss

Ερευνητικά

1.Αυτοματοποιημένη διαδικασία παρακολούθησης, ανάλυσης και αξιολόγησης Δ.Σ..
2.Ανάπτυξη πρότυπων τεχνικών εξόρυξης γνώσης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων Δ.Σ. από το οικοσύστημα πληροφορίας που θα δημιουργηθεί

Οργανωτικά

Δημιουργία μιας δυναμικής τεχνολογικής πλατφόρμας δεδομένων Δ.Σ., η οποία θα απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες από μονάδες εντός των φορέων Δ.Σ. για περαιτέρω διαχείριση και αξιοποίηση

Σχεδιασμού

Δυνατότητα επίλυσης μακροχρόνιων και ουσιαστικών προβλημάτων ορθολογικού Σχεδιασμού Δ.Σ. τόσο σε Στρατηγικό Επίπεδο όσο και σε Τακτικό/Επιχειρησιακό

Κοινωνικά

Νέα φιλοσοφία ανθρωποκεντρικής θεώρησης μέσω μιας ολοκληρωμένης ιχνηλάτησης των αναγκών και απαιτήσεων του χρήστη Δ.Σ. και της ευρύτερης κοινωνίας εν γένει.

elEL